Våra kunder

Vi arbetar med kommunala och privata förskolor och skolor, kommuner men även med företag och föreningar. Nedan hittar du våra kunder. Om du klickar på respektive kommun eller stadsdel kan du se vilka förskolor och skolor vi har arbetat med. Du kan läsa en kort beskrivning av vilken utbildning vi har utfört samt hur de olika projekten har genomförts. Vill du veta mer om något av projekten får du gärna kontakta oss.

________________________________________________________________

FÖRSKOLOR

AVESTA

2008 Heldagsutbildning för all förskolepersonal i Avesta kommun. Dagen började med en föreläsning om praktiskt jämställdhetsarbete i förskolan och hur man kan dokumentera och utvärdera jämställdhetsarbetet. Inför utbildningsdagen hade alla pedagoger fått i uppgift att göra observationer över miljö och material på förskolan. Dessa observationer användes som grund för arbetet med Husmodellen under eftermiddagen.

BÅSTAD

Båstad kommun
2010 Heldagsutbildning för all personal på kommunens förskolor och familjedaghem. Dagen inleddes med föreläsningen ”En jämställd förskola” som varvar grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om jämställdhetsarbete. På eftermiddagen delades deltagarna upp i mindre diskussionsgrupper som diskuterade olika teman; miljö och material, talutrymme och böcker och där uppgiften var att ta fram en handlingsplan. Dagen avslutade med att grupperna redovisade handlingsplanerna för varandra. På kvällen hölls en två timmars föräldraföreläsning.

DANDERYD

Hildingavägens förskola och Norra Åsgårds förskola
Danderyd 2011 Heldagsföreläsning för alla pedagoger om jämställdhet, bemötande, material och miljö, mattematik och genus, kartläggning och utvärdering av praktiskt jämställdhetsarbete. Även föreläsning för alla föräldrar.

ENKÖPING

2009 Utbildning för all förskolepersonal i kommunen. Föreläsning En jämställd förskola med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång arbetet med jämställdhet.

HUDDINGE

Förskolan Tusenkedjan
2009 Tre workshops för all personal med temat: Förskolans jämställdhetsuppdrag, Praktiskt jämställdhetsarbete och En levande likabehandlingsplan. Observation på alla avdelningar och handledning avdelningsvis två gånger/avdelning under året.

Förskolan Luktburken
2009 Tre workshops för all personal med temat: Förskolans jämställdhetsuppdrag, Praktiskt jämställdhetsarbete och En levande likabehandlingsplan. Observation på alla avdelningar och handledning avdelningsvis.

Förskolan Kulramen
2009 Tre workshops för all personal med temat: Förskolans jämställdhetsuppdrag, Praktiskt jämställdhetsarbete och En levande likabehandlingsplan. Observation på alla avdelningar och handledning avdelningsvis två gånger/avdelning under året.

Föräldrakooperativet Trumslagaren
Utbildningen började i september 2007 med en workshop för all personal och föräldrar om förskolans jämställdhetsuppdrag. Eftersom förskolan är ett föräldrakooperativ där föräldrarna medverkar i förskolans verksamhet genom att bland annat joura då den ordinarie personalen är sjuk arbetar föräldrar och personal gemensamt med jämställdhetsutbildningen. Under våren 2008 fortsätter utbildningen med workshop om praktiskt jämställdhetsarbete och observationer som följs upp med pedagogiskhandledning. Parallellt med utbildningen arbetar vi med att ta fram en levande likabehandlingsplan.

HIM – huddinge montessoriförskolor
2009 Föreläsning om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, för föräldrar med barn i Huddinge montessoriförskolor.

JÖNKÖPING

Jönköping förskola och skola
2011 Föreläsning för all personal inom kommunen 100 möjligheter istället för två och om jämställdhet som ett kunskapsområde.
2012 Föreläsning för all personal inom kommunens förskolor och skolor om Härskartekniker, motstrategier och bekrfäftartekniker samt om webbprogrammet Jämställdhetstråden.

Förskolorna Ölmstad och Örserum
2011 Föreläsning 100 möjligheter - en jämställd förskola för all personal.

KARLSTAD

Förskolan Västerstrand
En jämställd förskola? Workshop i september 2007 för all personal på förskolan om förskolans jämställdhetsuppdrag och praktiskt jämställdhetsarbete enligt trestegsmodellen.

KÖPING

Heldagsutbildning för en förskolenhet bestående av fem förskolor och en grupp dagbarnvårdare. Utbildningen handlade om förskolans jämställdhetsuppdrag och praktiskt jämställdhetsarbete i förskolan enligt Trestegsmodellen.

Lidingö

Stockby Förskola
2011 Föreläsning ”En jämställd förskola” för alla pedagoger och intresserade föräldrar. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

MALMÖ

2010 Föreläsning för alla förskolepedagoger i Oxie.

SOLLEFTEÅ

Workshops våren 2007 om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen för alla förskole- och skolpedagoger inom kommunen som deltar i kommunens jämställdhetsprojekt Lika & Olika.
Läs om projektet Lika & Olika här: Lika & Olika

SOLLENTUNA

Vaxmorasförskola
Föreläsning om grundläggande genusteori, förskolans jämställdhetsuppdrag samt hur förskolan kan arbeta praktiskt med jämställdhet. Föreläsningen hölls för alla förskolepedagoger i oktober 2005.

Stallet förskola
Föreläsning om hur ojämställdhet görs och hur förskolan kan arbeta praktiskt med jämställdhet enligt Trestegsmodellen. Föreläsningen hölls i januari 2008.

SOLNA

2011 Föräldraföreläsning om jämställdhet

Solna stads genusnätverk
Föreläsning En jämställd förskola och skola för hela nätverket och handledning under 2009 vid fyra olika tillfällen kring tema: Bemötande, Material och miljö, Känslor, respekt och gränser och hur en levande likabehandlingsplan kan utformas.

Hagalunds förskola
Föreläsning En jämställd förskola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet. 2009.

STOCKHOLMSSTAD:

BROMMA

Kastenjelunden
2011 Föreläsning En jämställd förskola för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

Förskolan Kattresan
Föreläsning En jämställd förskola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet. 2009.

Förskolorna Ankarstocken, Solbergsvägen och Klintbacken
Utbildningen började i februari 2008 med en workshop om förskolans jämställdhetsuppdrag. Utbildningstillfälle nummer två handlar om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen. Mellan de olika utbildningstillfällena arbetar pedagogerna med undersökande arbetsuppgifter i sin verksamhet.

Brommas stadsdel
Jämställdhetsprojekt på uppdrag av Barn och ungdomsavdelningen Bromma stadsdelsförvaltning. Projektet började våren 2006 med en kartläggning av alla stadsdelens kommunala förskolors och skolors kunskap om jämställdhet och praktiska jämställdhetsarbete i form av en enkät till alla rektorer. De förskolor och skolor som besvarade enkäten erbjöds att delta i en jämställdhetsutbildning. Utbildningen bestod av två föreläsningar om förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag. Två nätverksgrupper för stadsdelen startades upp, en för förskolan och en för skolan. Grupperna träffades kontinuerligt och fick pedagogiskhandledning, mellan de olika handledningstillfällena arbetade deltagarna med olika arbetsuppgifter i sina respektive verksamheter. Projektet avslutades med att de två jämställdhetsgruppernas arbete presenterades för samtliga rektorer inom stadsdelen under våren 2007.

Förskolor som deltagit i projektet:
Marknadsbacken, Gläntan, Regnbågen, Vadmansvägen, Beckomberga park, Söderbergsallé Lillsjön och Tunnlandsvägen

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR

Cap mini förskola
2011 Föreläsning ”En jämställd förskola” för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

Hasselgården förskola
i Enskede 2011 Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 för all personal.

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

Bellmanskällans Montessori förskola
2011 Heldagsutbildning för all personal om jämställdhet och normer.
Jämställdhetsutbildning som började med en workshop i augusti 2006. Under hösten 2006 har personalen arbetat bland annat med att analysera barnböcker ur ett genusperspektiv. Våren 2007 fortsatte vi med återkommande gemensamma workshops, pedagogiska observationer och pedagogiskhandledning för varje avdelning på förskolan. Fokus har varit på hur pedagogerna fördelar uppmärksamhet och utrymme i barngruppen. Under sommaren fortsätter vi arbetet med att titta på material och miljö ur ett genusperspektiv. I detta projekt lyfter vi även fram det positiva med Montessori pedagogiken när det gäller jämställdhet. Föräldrarna på förskolan görs delaktiga i jämställdhetsarbetet genom föreläsningar och uppgifter att ta med sig hem.

Förskolan Bambini
Föreläsning för all personal och alla föräldrar om genus, jämställdhet och heteronormen och hur vi praktiskt kan förverkliga förskolans jämställdhetsuppdrag. Förskolan Bambini är ett föräldrakooperativ.

HÄSSELBY-VÄLLINGBY

Loviselunds förskolor
2010 Föreläsning för all personal och sedan handledning vid tre tillfällen.

Hässelby förskolor
Heldagutbildning för all förskolepersonal om genus och jämställdhet. Utbildningen fortsatte sedan med handledning för all personal i tvärgrupper kring tre olika teman: Talutrymme, Material och Miljö på förskolan.

KUNGSHOLMEN

Förskolan Moderna montessori
2011 Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 för alla personal

Förskolan Hjalmar
2011 Utbildning för all personal om jämställdhet och normer med fokus på bemötande och konflikthantering.
2010 Handledning för all personal om jämställt bemötande, lek och inomhusmiljö ur ett genusperspektiv.
2009 Workshop för all personal hur förskolan kan utforma en levande likabehandlingsplan. Observation på alla tre avdelningar och pedagogisk handledning för alla tre avdelningar
2008 Heldagsutbildning: Att få vara med, om hur man med hjälp av drama och modiga vuxna kan motverka hierarkier och utmana stereotypt genustänk.
Workshop: Förskolans jämställdhetsuppdrag.
Workshop: Praktiskt jämställdhetsarbete.
Observation på alla tre avdelningar och handledning för alla tre avdelningar

Förskolan Pilen
Jämställdhetsutbildning som började med en workshop i april 2006. Under våren arbetade pedagogerna med olika arbetsuppgifter kring frågeställningar om bemötande och värderingar. De blev även observerade med fokus på hur pedagogerna fördelar utrymmet i barngruppen och hur olika ord och kroppsspråk används och fick därefter pedagogisk handledning på varje avdelning på förskolan. Utbildningen fortsatte sedan med ytterligare workshops och observationer och pedagogisk handledning under hösten. Målet med utbildningen var att medvetandegöra pedagogerna, ge dem metoder och olika verktyg att arbeta aktivt med jämställdhet samt att formulera en likabehandlingsplan för förskolans verksamhet. En workshop hölls därför om kopplingen mellan jämställdhet och likabehandling. Projektet avslutades med en föreläsning för föräldrarna om förskolans jämställdhetsarbete samt att en likabehandlingsplan utformades med en långsiktig vision och kortsiktiga mål och arbetsmetoder.

NORRMALM

Föräldrakooperativet Vårsol
Workshop En jämställd förskola för all personal och föräldrar. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

Sleipners förskoleenhet
Jämställdhetsutbildning med fyra förskolor som utgör Sleipners enhet. Workshops om praktiskt jämställdhetsarbete för all personal, uppföljning och handledning hösten 2005.

RINKEBY-KISTA

Kommunala förskolor
2012 Utbildning för alla pedgoger i de kommunala förskolorna totalt 31 förskolor. Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 - en jämställd förskola. Föreläsningen följdes upp dagen efter med fördjupande workshoppar i mindre grupper om Känslor och gränser.

Förskolan Trädgården
2011 Föreläsning för all personal 100 möjligheter istället för 2

Trollskogen och Smultronstället
Föreläsning och workshop om grundläggande genusteori, förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag samt hur förskola och skola kan arbeta praktiskt med jämställdhet enligt Trestegs modellen. Utbildningen hölls för all personal på förskolorna i juni 2006.

SKARPNÄCK

Bagarmossens förskolor
2011-2012 Storföreläsning om kränkande behandling, jämställdhet och normkritik för all personal. Därefter handledning i tvärgrupper för all personal. Teman för de olika handledningarna är:
1)Observationer - att synliggöra ojämlikhet och kränkningar
2)Jämlikt bemötande
3)Förskolemiljö och material
4)En levande plan mot kränkande behandlingar och likabehandlingsplan

SKÄRHOLMEN

Team tre i Skärholmen, Stockholm
Förskoleenheten Team 3 bestående av förskolorna Höjden, Treklövern, Växthuset, Björken, Rosengården, Trollberget och Vårbergsplan 22. Storföreläsning för all personal, arbetsuppgifter och uppföljning med handledning på varje förskola hösten 2005.

SPÅNGA-TENSTA

Förskolorna Harspåret och Smaragden
Heldagsutbildning i februari 2008 för all personal på förskolorna Harspåret och Smaragden. Dagen började med en workshop om förskolans jämställdhetsuppdrag med grundläggande genusteori och de mekanismer som ligger bakom att ojämställdhet skapas. Deltagarna fick börja utforma sina långsiktiga mål med jämställdhetsarbetet. Inför utbildningsdagen hade alla avdelningar fått i uppgift att göra en genusanalys av böckerna på förskolan. Utifrån detta diskuterade vi hur man kan använda material i förskolan på ett genusmedvetet sätt som ökar barnens handlingsutrymme. Efter lunch fortsatte dagen med workshop om hur vi kan arbeta praktiskt med jämställdhet enligt Trestegsmodellen. Dagen avslutades med att alla avdelningar fick formulera delmål för sitt jämställdhetsarbete och hur de ska arbeta med detta under våren.

SÖDERMALM

Vittras förskolor
Föreläsning En jämställd förskola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet, 2009.

Jämställdhetsnätverk på Södermalm, Stockholm
Utbildning för jämställdhetsnätverk som består av åtta föräldrakooperativ. Utbildningen startade med en workshop om härskar- och bekräftartekniker våren 2007 och att vi formulerade gemensamma mål och en långsiktig vision för nätverkets jämställdhetsarbete. Under hösten 2007 har vi fortsatt utbildningen med hur man kan arbeta normkritiskt i förskolan för att öka barnens handlingsutrymme. Workshops har bland annat handlat om hur heteronormen påverkar förskolan och hur man kan arbeta på ett inkluderande sätt. Frågor om likabehandling har lyfts upp och hur man kan arbeta med diskrimineringsgrunderna kön och sexualitet för att främja likabehandling. Arbetet med en levande handlingsplan fortsätter.

Nätverket består av förskolorna:
Ior, Svartagrisen, Tummen, Båtsmannen, Villekulla, Vickevire, Positivet och Kultingen

Förskolorna Solbacken och Ekbacken
Utbildningen började i november 2007 med en workshop för all personal om förskolans jämställdhetsuppdrag. Under våren 2008 fortsätter utbildningen med workshop om praktiskt jämställdhetsarbete. Mellan de olika utbildningstillfällena arbetar personalen med att analysera sina böcker på förskolan ur ett genusperspektiv och med att ta fram grunder för förskolans framtidsvision för jämställdhetsarbetet.

Föräldrakooperativet Pantern
2007 Utbildning för alla pedagoger och föräldrar om jämställdhet och heteronormen. Tillsammans utarbetade vi en checklista för jämställt bemötande och jämställd konfliktlösning med små och stora barn.

fd. Katarina-Sofias stadsdel, Stockholm
Utbildningsprojekt i samarbete mellan avdelningen för Barn och ungdom i Katarina-Sofias stadsdel. De kommunala förskolor och skolor inom stadsdelen som anmält intresse ingår i en jämställdhetssatsning med utbildning för all personal och praktisk handledning. Utbildningen bestod av två föreläsningar om förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag samt om hur förskola och skola kan arbeta aktivt med jämställdhet enligt Trestegs modellen. En nätverksgrupp inom stadsdelen med pedagoger från förskola och skola startades upp. Nätverksgruppen träffades under hösten 2006 och fick kunskapspåfyllning och pedagogisk handledning. Mellan de olika träffarna arbetade pedagogerna med olika uppgifter för att börja synliggöra hur ojämställdhet görs och kommer till uttryck i den egna verksamheten. För de skolor som ingick i projektet fick även eleverna i åk 6 utbildning om genus och jämställdhet samt metoder att hantera och bemöta detta i sitt eget identitetsskapande. I projektet gjordes även en inventering av stadsdelens kommunala förskolor och skolors kunskap om och praktiska arbete med jämställdhet.
Läs om projektet här: Rapport jämställdhetsprojekt på förskolor och skolor

Förskolor som deltagit i projektet:
Midgård, Finska förskolan, Täppan, Gläntan, Stenkolet, Sälen, Sofia småbarnsskola och Stenkolet

f.d Maria-Gamla stans stadsdel, Stockholm
Jämställdhetsprojekt på uppdrag av Barn och ungdomsavdelningen Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning. Utbildningsprojektet började med en kartläggning där kunskap om och praktiskt arbete med jämställdhet inventerades hos samtliga förskolor och skolor i stadsdelen. Utifrån kartläggningen gjordes sedan en behovsanalys som resulterade i en jämställdhetsutbildning för all personal som är verksam inom de kommunala förskolorna och skolorna i stadsdelen. Utbildningen bestod av storföreläsning om förskolans respektive skolans jämställdhetsuppdrag och grundläggande genusteori, workshop om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen på varje förskola och skola inom stadsdelen, uppstart och handledning för jämställdhetsnätverk inom stadsdelen bestående av två jämställdhetsgrupper för förskolan och en jämställdhetsgrupp för skolan. Projektet pågick under 2006 och avslutades i början av 2007 med storföreläsning med presentation av genusgruppernas arbete.

Förskolor som deltagit i projektet:
Orion, Eken, Carl Albert, Fatbursgatan, Mulvaden, Nicolaigården, Södermalms Montessoriförskola, Timmermansgården, Sachsgatan, Wollmar, Villekulla, Kastanjen, Sol och Måne, Samariten, Bojen och Måttbandet

ÄLVSJÖ

Vingåker och Åkerögränd i Älvsjö, Stockholm
Workshops under våren 2007 om leksaker och material ur ett genusperspektiv samt om Trestegsmodellen för aktivt jämställdhetsarbete. Mellan de olika utbildningstillfällena arbetade pedagogerna med att göra en materialanalys av böcker.

SUNDBYBERG

Centrala skolenhetens förskolor
Utbildningen började med en tre timmars föreläsning om förskolans jämställdhetsuppdrag och praktiskt jämställdhetsarbete för all personal på alla förskolor. Därefter fortsatte vi med handledningen för de genusansvariga som är 1 pedagog/ avdelning. Syftet med handledningen är att ge deltagarna metoder för att skapa en struktur för jämställdhetsarbetet. Det innebär att börja arbeta kontinuerligt med kartläggning, uppföljning och utvärdering. Tema för handledningen har varit:
Jämställt bemötande
Material och miljö
Att göra föräldrar delaktiga i jämställdhetsarbetet
Mellan varje handledningstillfälle har pedagogerna fått olika arbetsuppgifter att göra på sina respektive avdelningar.

SÖDERTÄLJE

2012 Workshop om Jämställdhet och miljö och material på förskolan.

VALLENTUNA

Föräldrakooperativet Viking
2009 Workshop En jämställd förskola för all personal och föräldrar. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

VELLINGE

Rägnbågens förskola
2010 Föreläsning ”En jämställd förskola” för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

VÄRMDÖ

Fågelviks förskola och skola
Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 – en jämställd förskola och skola för all personal.

UPPSALA

Grannbarnens förskola
2011 Föreläsning för all personal och föräldrar om genus, jämställdhet och heteronormen samt hur vi kan arbeta praktiskt för att förverkliga förskolans jämställdhetsuppdrag enligt skollagen och läroplanen.

TOMELILLA

Tomelilla kommun
2010 Pedagoger på kommunens alla förskolor deltog på 3-timmars föreläsning som handlade om praktiskt jämställdhetsarbete och härskartekniker.

________________________________________________________________

SKOLOR

DANDERYD

Pedagogiskt café, Danderyds kommun
2010 Föreläsning ”Förskolans och skolans jämställdhetsuppdrag” som riktade sig till personal i Danderyds kommuns förskolor, skolor och skolbarnomsorg.

FALKENBERG

Ätranskolan
Utbildning och handledning för all personal på skolan under läsåret 2009/2010. Skolan har årskurs F-3. Utbildningen började med en föreläsning för alla pedagoger om genus och jämställdhet och skolans jämställdhetsuppdrag därefter träffades vi vid fyra handledningstillfällen. Teman för de olika handledningstillfällena var:
Jämställda förebilder
Jämställt bemötande
Att förebygga hierarkier och motverka kränkningar
Jämställdhet som ett kunskapsområde
Mellan varje handledningstillfälle har pedagogerna arbetat med olika typer av kartläggningar som elevenkäter och observationer av sina kollegor. Handledningen har skett hela personalgruppen tillsammans och individuellt genom en loggbok.

HALLSTAHAMMAR

Fedhemsskolan
Föreläsning En jämställd skola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet. 2009.

JÖNKÖPING

Jönköping förskola och skola
2011 Föreläsning för all personal inom kommunen 100 möjligheter istället för två och om jämställdhet som ett kunskapsområde.
2012 Föreläsning för all personal inom kommunens förskolor och skolor om Härskartekniker, motstrategier och bekrfäftartekniker samt om webbprogrammet Jämställdhetstråden.

Skolorna Ölmstad och Örserum
2011 Föreläsning 100 möjligheter - en jämställd skola för all personal inklusive fritids.

LEKEBERG

Lekebergs Kommun
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” och ”En jämställd förskola” för alla pedagoger på kommunens förskolor och skolor. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång kommunens arbete med jämställdhet.

KLIPPAN

Klippan skolan
Föreläsning för alla personal i grundskolan om genus, jämställdhet och heteronormen samt skolans jämställdhetsuppdrag.

LJUSDAL

Tallåsens skola och fritids
Föreläsning Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2 för all personal. Om genusfällor och genuskrux i skolans vardag, 2009.

MALMÖ

Föreläsning för all grundskolepersonal i Oxie.

LIDINGÖ

Skärsätraskolan f-5
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet.

NACKA

Nacka Mediagymnasium
2010 Föreläsning om likabehandlingsarbete och normkritik för alla pedagoger på gymnasieskolan.

Sickla skolan
Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 – praktiskt jämställdhetsarbete i skolan för all personal. Trestegsmodell för att skolan s praktiska arbete med jämställdhet bland personal och elever. 2009.

NORRTÄLJE

Norrtälje Montessoriskola

Utbildning för all personal på skolan under läsåret 2009/2010. Vi började med en storföreläsning för all personal om genus och jämställdhet och skolans jämställdhetsuppdrag. Därefter har pedagogerna fått handledning en grupp för lärarna i årskurs F-6 plus fritids och en handledningsgrupp för lärarna i årskurs 6-9. Varje grupp har träffats vid fyra tillfällen. Teman för handledningen har varit:
Jämställt bemötande
Material och jämställdhet
Skolmiljö och jämställdhet
Jämställdhet som ett kunskapsområde
Mellan varje handledningstillfälle har pedagogerna arbetat med olika typer av kartläggningar som elevenkäter och observationer av sina kollegor. Utbildningen avslutades med en gemensam föreläsning för alla lärare och föräldrar om hur skola och föräldrar kan samverka i arbetet för jämställdhet och motverka kränkningar och mobbning.

SALA

Sala kommun
2010 Föreläsning om likabehandlingsarbete och normkritik för alla pedagoger på kommunens skolor.

SKARA

Skara kommun f-9
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för pedagoger från olika skolor i Skara kommun. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolornas arbete med jämställdhet.

SOLLEFTEÅ

Sollefteå kommun
Workshops våren 2007 om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen för alla förskole- och skolpedagoger inom kommunen som deltar i kommunens jämställdhetsprojekt Lika & Olika. Läs om projektet Lika & Olika här: Lika & Olika

SOLLENTUNA

Vaxmoraskolan
Föreläsning om grundläggande genusteori, skolans jämställdhetsuppdrag samt hur skola kan arbeta praktiskt med jämställdhet. Föreläsningen hölls för alla F-6 lärare i skolan i oktober 2005.

Stallet skola och fritids
Föreläsning om hur ojämställdhet görs och hur skola och fritids kan arbeta praktiskt med jämställdhet enligt Trestegsmodellen. Föreläsningen hölls i januari 2008.

SOLNA

2011 Föräldraföreläsning om jämställdhet

Solna stads genusnätverk
Föreläsning En jämställd förskola och skola för hela nätverket och handledning under 2009 vid fyra olika tillfällen kring tema: Bemötande, Material och miljö, Känslor, respekt och gränser och hur en levande likabehandlingsplan kan utformas.

SUNDSVALL

Stödö skola
Föreläsning En jämställd skola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet. 2009.

UMEÅ

Hörnefors centralskola och Sörmjöle skola
2011 Utbildning för all skolpersonal inklusive fritids. Utbildningen börjar med en gemensam storföreläsning: 100 möjligheter istället för 2 - en jämställd skola för all personal F-9. Därefter träffas vi vid fyra hanledningstillfällen under läsåret. Handledningen bygger på följande teman:
1) Jämställt bemötande
2) Jämställdhet som kunskapsområde
3) Härskartekniker och bekräftartekniker
4) En levande likabehandlingsplan
Parallellt med handledningen arbetar elever och lärare med kartläggning med hjälp av webbverktyget Jämställdhetstråden. I utbildningen ingår även den gemensamma föreläsningen: Motivera mera! möjligheternas pedagogik, om olika motivationsstraegier.

SÄFFLE

Säffle kommun
2011 Föreläsning om likabehandlingsarbete och normkritik för alla pedagoger på kommunens förskolor.

VARBERG

Varberg skola
2011 Föreläsning för all personal 100 möjligheter istället för 2.

VAXHOLM

Resarö skola
Föreläsning En jämställd skola för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet. 2009.

ÖRKELLJUNGA

Mårdenskolan f-5
2010 Heldagsutbildningen ”En jämställd skola” . Alla pedagoger på skolan fick utbildning om jämställdhet, heteronorm, härskartekniker samt skolans jämställdhetsuppdrag. På kvällen var föräldrar inbjudan till en 2-timmars föreläsning om jämställdhet i skolan. Under våren kartlades skolan ur ett jämställdhetsperspektiv av en student som fick viss handledning av jämställt. I juni knöts säcken samman med en halvdagsutbildning utifrån kartläggningen som gjorts samt en fördjupning i normkritik.

BROMMA

Nya elementar
Bromma 2011 Elevutbildning för elever i årskurs 7. Under tre tillfällen under vårterminen utbildades eleverna i jämställdhet ur ett historiskt perspektiv, hur makt och kön hänger ihop, normer kring kön och sexualitet samt härskartekniker.

Brommas stadsdel, Stockholm
Jämställdhetsprojekt på uppdrag av Barn och ungdomsavdelningen Bromma stadsdelsförvaltning. Projektet började våren 2006 med en kartläggning av alla stadsdelens kommunala förskolors och skolors kunskap om jämställdhet och praktiska jämställdhetsarbete i form av en enkät till alla rektorer. De förskolor och skolor som besvarade enkäten erbjöds att delta i en jämställdhetsutbildning. Utbildningen bestod av två föreläsningar om förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag. Två nätverksgrupper för stadsdelen startades upp, en för förskolan och en för skolan. Grupperna träffades kontinuerligt och fick pedagogiskhandledning, mellan de olika handledningstillfällena arbetade deltagarna med olika arbetsuppgifter i sina respektive verksamheter. Projektet avslutades med att de två jämställdhetsgruppernas arbete presenterades för samtliga rektorer inom stadsdelen under våren 2007.

Skolor som deltagit i projektet:
Nya Elementar och Beckomberga skolan

Norra Ängby skolan i Bromma, Stockholm
Föreläsning för all personal på skolan om grundläggande genusteori och skolans jämställdhetsuppdrag. Arbetslagen arbetar sedan vidare med arbetsuppgifter om klassrumsmönster och skapar en vision om hur de vill att en jämställd skola ska se ut. Utbildningen fortsätter sedan med föreläsning om praktiskt jämställdhetsarbete. Första föreläsningen på skolan hålls i augusti 2007.

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR

Tallkrogens skola f-6
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för skolans pedagoger samt föräldrar. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet.

HÄGERSTEN-LILJEHOLMEM

Kämpetorpsskolan f-5
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet.

SKARPNÄCK

Martinskolan Utbildning för all personal på skolan som är en F-12 skola med läkeklasser. Utbildningen började med en storföreläsning för all personal därefter har vi arbetat med handledning under läsåret 2009/2010 och under höstterminen 2010. Till en början fick de lärare som ingick i genusgruppen handledning men skolan valde sedan att låta alla lärare få handledning för att arbetet skulle bli mer förankrat. Teman för de olika utbildningstillfällena har varit:
Jämställt bemötande av elever
Jämställt bemötande av elever och kollegor
Att förebygga och motverka hierarkier
Att integrera jämställdhet i undervisningen
Att arbeta mot konkreta mål
Att få vara med
Drama och genus
Utvärdering, uppföljning och fortsättning
Utöver lärarhandledningen har även skolans elevgrupp: skolänglarna fått handledning av Maria Hulth. Lärarhandledningen har Kristina Henkel stått för och dramapedagogen Johan Theodorsson har arbetet med kursen Att få vara med. Parallellt med de olika handledningstillfällena har vi genomfört en omfattande elev och personal enkät .

Skolan arbetar nu vidare med vårt webbprogram Jämställdhetstråden

SÖDERMALM

Södermalmsskolan
2010 Föreläsning ”En jämställd skola” för all personal. Grundläggande teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång skolans arbete med jämställdhet.

Via Emilia
Utbildning för all personal och föräldrar på skolan under läsåret 2009/2010. Skolan arbetar med Reggio-emilia pedagogik och har årskurs F-3. Utbildningen började med en föreläsning för all personal och alla föräldrar. Därefter har pedagogerna fått handledning vid sju tillfällen. De olika teman för handledningarna har varit:
Att vara förebild och vision för jämställdhetsarbetet
Jämställt bemötande
Material och jämställdhet
Härskartekniker och bekräftartekniker
Skolmiljö och jämställdhet
Jämställdhet som ett kunskapsområde för elever
Uppföljning och utvärdering.
Mellan varje handledningstillfälle har pedagogerna arbetat med olika typer av kartläggningar som elevenkäter och observationer av sina kollegor. Handledningen har skett hela personalgruppen tillsammans och individuellt genom en loggbok. Utbildningen avslutades med en föreläsning för föräldrarna och med en plan för det fortsatta arbetet med jämställdhet för Via Emilia.

fd. Katarina-Sofias stadsdel, Stockholm
Utbildningsprojekt i samarbete mellan avdelningen för Barn och ungdom i Katarina-Sofias stadsdel. De kommunala förskolor och skolor inom stadsdelen som anmält intresse ingår i en jämställdhetssatsning med utbildning för all personal och praktisk handledning. Utbildningen bestod av två föreläsningar om förskolan och skolans jämställdhetsuppdrag samt om hur förskola och skola kan arbeta aktivt med jämställdhet enligt Trestegs modellen. En nätverksgrupp inom stadsdelen med pedagoger från förskola och skola startades upp. Nätverksgruppen träffades under hösten 2006 och fick kunskapspåfyllning och pedagogisk handledning. Mellan de olika träffarna arbetade pedagogerna med olika uppgifter för att börja synliggöra hur ojämställdhet görs och kommer till uttryck i den egna verksamheten. För de skolor som ingick i projektet fick även eleverna i åk 6 utbildning om genus och jämställdhet samt metoder att hantera och bemöta detta i sitt eget identitetsskapande. I projektet gjordes även en inventering av stadsdelens kommunala förskolor och skolors kunskap om och praktiska arbete med jämställdhet.
Läs om projektet här: Rapport jämställdhetsprojekt på förskolor och skolor

Skolor som deltagit i projektet:
Katarina Södra skola och Tullgårdsskolan

f.d Maria-Gamla stans stadsdel, Stockholm
Jämställdhetsprojekt på uppdrag av Barn och ungdomsavdelningen Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning. Utbildningsprojektet började med en kartläggning där kunskap om och praktiskt arbete med jämställdhet inventerades hos samtliga förskolor och skolor i stadsdelen. Utifrån kartläggningen gjordes sedan en behovsanalys som resulterade i en jämställdhetsutbildning för all personal som är verksam inom de kommunala förskolorna och skolorna i stadsdelen. Utbildningen bestod av storföreläsning om förskolans respektive skolans jämställdhetsuppdrag och grundläggande genusteori, workshop om praktiskt jämställdhetsarbete enligt Trestegsmodellen på varje förskola och skola inom stadsdelen, uppstart och handledning för jämställdhetsnätverk inom stadsdelen bestående av två jämställdhetsgrupper för förskolan och en jämställdhetsgrupp för skolan. Projektet pågick under 2006 och avslutades i början av 2007 med storföreläsning med presentation av genusgruppernas arbete.

Skolor som deltagit i projektet:
Björngårdsskolan, Storkyrkoskolan, Åsö grundskola, Högalidsskolan, Södermalmsskolan, Eriksdalsskolan och Mariaskolan

Älvsjö

Långbrodalsskolan
2011 Föreläsning ”En jämställd skola” för alla pedagoger. Teoretisk och praktisk kunskap för att starta igång förskolans arbete med jämställdhet.

Sjöängsskolan F-3
Älvsjö 2011 Workshop för all personal om jämställdhet och jämställt bemötande.

________________________________________________________________

ÖVRIGT

ABF
2011 ABF Upplandsväsby Föreläsning om boken 100 möjligheter istället för 2 på Märsta bibliotek.
2011 ABF Järfälla Föreläsning om boken Ge ditt bar 100 möjligheter istället för 2.
2010 ABF Sundbyberg Föreläsning om boken Ge ditt bar 100 möjligheter istället för 2 uppstart på en föräldrastudiecirkel med boken som studiematerial.
2010 ABF Limhamn Föreläsning om boken Ge ditt bar 100 möjligheter istället för 2.
2009 ABF Skåne Föreläsning om boken Ge ditt bar 100 möjligheter istället för 2.

Barnmorskekonferens
2011 Utbildning för barnmorskor om jämställd bemötande på MVC och BVC samt vid förlossningar.

Birsta city Sundsvall
2011 Utbildning för alla butikschefer om jämställt bemötande av kunder och kollegor.

Tidningen Familjedaghem
2010 Artikel om hur Familjedaghem kan arbeta med jämställdhet i tidning nummer 3: Spelar roll.

FINLAND
2011 Föreläsning på Pedersöre bibliotek, Österbotten om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.

Folkhälsan
2010 Utbildning för all personal vid Folkhälsan om jämställt bemötande gentemot kollegor och brukare.

2009 Utbildning för alla Folkhälsans daghem i Helsingfors och Åbo samt handledning för pilotdaghem. Tanken med projektet är att skapa gemensam teoretisk och praktisk kunskapsgrund bland pedagogerna och med hjälp av pilotdaghemmens praktiska arbete med jämställdhetskartläggning av den egna verksamheten kunna sprida kunskap och hålla den levande. Utbildningen har pågått under våren och hösten 2009 och bestått av sex föreläsningar för all personal samt sex handledningstillfällen för personal på pilotdaghemmen. Utbildningen har tagit upp hur vi kan förstå ojämställdhet och arbeta med jämställdhet på ett inkluderande sätt för att erbjuda barnen mångfald istället för två stereotyper. Andra föreläsningen handlade om jämställt bemötande och metoder för att fördela utrymmet jämlikt men även för att stärka barnens självkänsla och metoder för att visa gränser och lösa konflikter. Den tredje föreläsningen handlade om miljö och material. Mellan de olika utbildningstillfällena har pedagogerna fått arbeta med olika praktiska uppgifter och vi har tillsammans arbetat fram en vision för arbetet och praktiska handlingsplaner för att förankra arbetet i den dagliga verksamheten.

Förskoletidningen
2009 Artiklar om barn och jämställdhet i samband med tävlingen: Bästa jämställdhetstipset. Artiklarna handlade om positivt bemötande, hur vi kan motverka heteronormen och inskolning ur ett genusperspektiv. Du hittar artiklarna under länken Press.

Killfrågor.se
2010 Idéer kring uppbyggnaden och kommunikation av sajten killfrågor.se som handlar om killar och hur man kan förebygga våld.

Lek, utveckla förändra Familjehemskonferens
Stockolm 2011 Föreläsning; ”Den livsfarliga mansrollen” för familjehemspersonal.

Linköpings universitet
2009 Föreläsning om barns sexualitet på Lärarstudenternas tema dag om sex och samlevnad.

Ljusdal
2010 Att bli bekräftad heldagsutbildning

Långholmens folkhögskola
2007 mars. Workshops om Jämställdhet och barn samt om Jämställdhet, sexualitet och våldtäkt.
2006 mars. Workshop om Barn och könsroller och jämställt föräldraskap.

Mittuniversitetet
2009 RUN konferensen. Föreläsning om hinder och möjligheter för ett aktivt jämställdhetsarbete.

RFSU Stockholm
Utbildning om barns sexualitet och hur vi kan bemöta och prata om den på ett positivt sätt som stärker barnens självkänsla.

Sahlström&Sahlström
2009 Föreläsning: Danskjolar, magkänsla och gränser – att ta jämställdhetsarbetet lite längre i Stockholm, Västerås och Skövde

Specialpedagog konferens
2012 Föreläsning: Motivere Mera!

Stockholm Pride
2011 Panelldebatt om "Barnens bästa" utifrån olika familjekonstellationer och hur förskolor och skolor kan arbeta inkluderande med HBT och familjefrågor. Diskussionen spelades in om kommer att visas på TV Kunskapskanalen under hösten 2011.
2010 HBT frågor i förskolan diskussion tillsammans med RFSL på Pride house och seminarium om HBT frågor tillsammans med mitthögskolan i Pride park
2009 Seminarium om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.
Paneldebatt arrangerad av FOFF om nya ordet Stjärnfamilj.
2008 Seminarium om barns sexualitet

Norrköping Pride
2011 förläsning om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2

Stockholms universitet
2008 mars. Seminarium om boken En jämställd förskola i samband med Tema genus
2007 december. Seminarium om Barns sexualitet i samband med RFSUs sexdagar
2007 mars. Seminarium om jämställdhet och föräldraskap
2005 april. Workshop om feministiskt föräldraskap teori och praktik
2005 juni. Seminarium om motstånd mot aktivt jämställdhetsarbete i förskolan
2004 Föreläsning och diskussion om feministiskt föräldraskap

Svenska kyrkan
2011 utbildning för personal inom kyrkan i Kista.
2010 utbildning för all personal i kyrkan i Landskrona hur man kan arbete aktivt med ett jämställt bemötande såväl bland personal som mot kyrkans brukare. Föräldraföreläsning samt diskussion om barn och jämställdhet utifrån boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.

Södertörns högskola
2010 seminarium för studenter på genusvetarlinjen om hur det är att arbeta som jämställdhetskonsult och hur det är att starta upp och driva ett företag.

Teater om härskartekniker
Seminarium om jämställdhet i skolan med utgångspunkt från teater-föreställningen Baudelaires Inferno, en iscensättning om härskartekniker av Teater Spitze. Maj 2007 på Strindbergs Intima Teater. Läs om teatern och seminariet här: www.teaterspitze.se

Tellus Midsommarkransen Stockholm
2004 Seminarium om genus, jämställdhet föräldraskap och förskola
2005 Föreläsning och diskussion om feministiskt föräldraskap

Umeå feministfestival
Workshop om feministiskt föräldraskap – härskar och bekräftartekniker och hur man kan starta upp föräldragrupper mars 2006.

Vittra konferensen 2011
Föreläsning för all förskole- och skolpersonal 100 möjligheter istället för 2.

Xist Stockholm
2005 Föreläsning och diskussion om feministiskt föräldraskap

Åland
Utbildning för en styrgrupp som tillsatts av Ålands landskapsregering. Gruppen har fått i uppdrag att arbeta fram en plan för hur den åländska barnomsorgen kan jämställdhetsintegreras. Utbildningen hölls i augusti 2009 och handlade om hur man kan strukturera upp ett praktiskt jämställdhetsarbete, vanliga fallgropar men framförallt framgångsfaktorer för ett lyckat jämställdhetsarbete.

Skolforum
2011 Föreläsning: Motivera mera! – möjligheternas pedagogik och föreläsning: Hur kan elever göras delaktiga i jämställdhetsarbetet?
2010 Föreläsning 100 möjligheter istället för 2 och seminarium om webbprogrammet Jämställdhetstråden. Jämställdhetsmonter tillsammans med Olika förlag och Fantasiförmedlingen

Sundbybergs bibliotek
2011 Föreläsning om boken 100 möjligheter istället för 2.

Förskoledagarna
2011 mässa för förskolepersonal på Stockholm Waterfront föreläsning om boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.

Östersunds sjukhus
2011 Utbildning om jämställt bemötande av föräldrar och barn för alla barnmorskor i området.

Huddinge kommun
2007 Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för nämnder och utskottsledamöter.
2006 Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för kommunfullmäktige.

Högskoleverket
2009 Föreläsningen ”Det osynliga maktspelet” om härskartekniker och jämställdhet.

ITQ – nätverk för kvinnor inom IT
2009 Härskartekniker i praktiken – En föreläsning om härskartekniker, motstrategier och bekräftartekniker.

Kaboo
2011 Föreläsning och diskussion kring boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2.

Karolinska institutet
2009 Föreläsning om HBT och normkritiskt bemötande för studenter på sjuksköterskeprogrammet.

Katrineholms kommun
2008 Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för nämnder och förvaltningschefer.
2007 Föreläsning och workshop om genusteori och härskartekniker för tjänstemän i kommunen.


till toppen
                                                                  Utskriftsvänlig sida