Utbildning för förskola, skola, företag och organisationer

Vi utbildar alltifrån det lilla arbetslaget till hela kommuner. Utbildningen kan vara en enskild föreläsning eller längre projekt som sträcker sig över flera terminer. Innehållet i utbildningen anpassas efter er verksamhet, förskola eller skola, samt efter era förkunskaper och önskemål. Under alla våra utbildningar är deltagarnas egna tankar och erfarenheter viktiga eftersom jämställdhets-, normkritik- och likabehandlingsarbetet till stor del handlar om att förändra sig själv. Vi erbjuder workshops, föreläsningar, handledning, kartläggningar och hjälp med att utforma likabehandlingsplaner. Klicka på nedanstående länkar för att läsa om de olika utbildningarna och vad vi kan erbjuda din verksamhet.

_______________________________________________________________100 möjligheter istället för 2 - en jämställd förskola och skola

- Vad är genus och jämställdhet?
- I vilka situationer är det vanligt att vi bemöter barn och elever ojämställt?
- Hur påverkar det utveckling, identitetsskapande och skolresultat?
- Hur kan vi ger barn och elever fler möjligheter?

Utbildningen ger kunskap om hur vi går från diskussion till handling och praktiskt förändringsarbete. En trestegsmodell för jämställdhets- och förändringsarbete med många olika konkreta metoder presenteras. Modellen ger er verktyg för att arbeta på ett jämställt sätt med barn, elever och även inom personalgruppen. Ni får också tips och idéer på hur ni kan utvärdera ert jämställdhetsarbete och strukturera det så att det blir en del av förskolans och skolans vardag.

Läs mer om utbildningen: 100 möjligheter -en jämställd förskola
Läs mer om utbildningen: 100 möjligheter -en jämställd skolaEn förskola och skola för alla-normkritik i praktiken

- Hur funkar normer egentligen och vad innebär ett normkritiskt perspektiv?
- Hur kan vi arbeta förebyggande mot kränkningar?
- Hur blir likabehandling en del av skolans vardag?

På utbildningen varvas grundläggande teori och viktiga begrepp med praktiska exempel på hur olika normer påverkar barn och pedagoger i förskolan respektive elever och lärare i skolan. De olika diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet och uttryck, sexualitet, etnicitet, funktionalitet, ålder och religion kopplas ihop och ni får kunskap om hur de samverkar samt de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämlikhet. En av ojämlikhetens värsta baksidor är kränkningar och olika former av verbalt och fysiskt våld. På föreläsningen får ni kunskap om vad en kränkning är men även enkla och praktiska metoder för hur du tillsammans med barn och elever kan arbeta förebyggande och även hur du som pedagog kan hantera den svåra situationen då en kollega kränker ett barn eller en elev.

Läs mer om utbildningen: En förskola för alla
Läs mer om utbildningen: En skola för allaMatematik och normer!

- Hur funkar normer egentligen och hur hänger det ihop med matte?
- Hur kan vi arbeta med matte och samtidigt utmana normer?
- Hur kan vi arbeta normkreativt i förskolan?
- Vilka vanliga fallgropar finns det när vi arbetar med naturvetenskap?
- Se dig själv som matematisk!

Det finns starka föreställningar om vad som är matte och vem som är matematisk. Forskningen visar att pedagogernas inställningar och egna personliga relationer till matte i hög grad påverkar barnen och deras inlärning. Alla kan vara matematiska! Allt kan vara matte!

Föreläsaren utforskar och utmanar normer om matte och naturvetenskap tillsammans med pedagogerna och ger praktiska tips på hur arbetet kan bli lustfyllda och normbrytande. Ta chansen att både utveckla ert arbete med naturämnena och likabehandling. Barn oavsett kön och bakgrund ska ha samma rätt till att utveckla sina matematiska förmågor.

Läs mer om utbildningen: Matematik och normer!Inspirationsföreläsning om normkritik - för alla arbetsplatser

- Hur funkar normer egentligen och vad innebär ett normkritiskt perspektiv?
- Hur kan vi arbeta förebyggande mot kränkningar?
- Hur kan vi bli mer professionella i vårt bemötande?
- Hur kan vi bli en attraktivare arbetsplats?

På 45 minuter – under en lunch exempelvis - kan vi ge en inspirerande, rolig och tankeväckande föreläsning som garanterat kommer att ge aha-upplevelser. Dessutom får ni praktiska tips på hur er arbetsplats kan bli mer inkluderande och hur ni kan arbeta mer professionellt. Forskning visar att arbetsplatser som jobbar aktivt med mångfald och inkludering lyckas bättre!

Normkritik handlar om att synliggöra normer, att ifrågasätta invanda mönster och genom det skapa fler möjligheter att arbeta professionellt och hitta metoder för att förebygga diskriminering och kränkningar.

Läs mer om utbildningen: InspirationsföreläsningMotivera mera! möjligheternas pedagogik

- Varför är motivation så viktigt för eleverna?
- Hur får vi elever att bryta negativa mönster och ge alla elever, oavsett
  bakgrund, möjlighet att uppnå sina mål och förverkliga sina drömmar?
- Hur kan ett normkritiskt synsätt hjälpa oss i motivationsarbetet?

Föreläsningen ger kunskap om hur ni praktiskt kan ge elever studiemotivation med hjälp av Motivera mera metoden som på ett tydligt sätt kopplar ihop elevernas skolarbete med deras framtidsmöjligheter. De fem motivations-
strategier som presenteras är: samhörighetskänsla, intresseväckande, autonomi, verklighetsförankring och framtidsförankring vilka alla stärker elevernas motivation och självkänsla. På föreläsningen presenteras enkla och roliga övningar och metoder som kan användas i det ordinarie skolarbetet oavsett ämne. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på högstadiet och gymnasiet.

Läs mer om utbildningen: Motivera mera!Elevutbildningen om normer och jämställdhet

Utbildningen ger eleverna praktiska metoder att:
- känna sig trygga
- peppa sig själv och andra att vara som en vill
- hantera begränsande normer
- motverka mobbning och kränkande behandling
- få en jämställd och normkreativ skolmiljö

Elevutbildningen passar alla elever från årskurs fyra upp till gymnasiet, upplägget och metoderna åldersanpassas givetvis! Metoden vi använder bygger på upplevelesepedagogik med många praktiska övningar. Utbildningen bygger på tre träffar á 90 minuter. Utbildningen hålls av våra engagerade och kunniga elevutbildare Anny Södrin och Hanna Garberg. Teman för de olika träffarna är:
Pass 1: Känslor och Jämställdhet
Pass 2: Normer
Pass 3: Härskartekniker eller mobbartekniker

Läs mer om elevutbildningenMiljö och material ur ett genusperspektiv

- Hur kan miljön underlätta arbetet med jämställdhet?
- Hur kan vi använda vårt material på ett genusmedvetet sätt?

Miljö och material på förskola och skola är en viktig del i barn och elevers arbete, lek och formande av sin identitet. Miljö och material kan ge nya möjligheter och öka handlingsutrymmet men även begränsa och befästa stereotypa könsroller. Utbildningen ger kunskap om hur vi med hjälp av bland annat JämO:s husmodell kan analysera miljön och materialet på förskolan respektive skolan ur ett genusperspektiv. Ni får även kunskap om hur vi kan förändra så att barn och pedagoger kan utveckla sin fulla kapacitet och få vara och utvecklas utan att behöva begränsas av stereotypa könsroller.Härskartekniker och bekräftartekniker

- Vem får prata mycket under samlingen och i klassrummet?
- Vilka barn har hög status i gruppen?
- Vilka metoder kan ligga bakom inflytande och makt?
- Hur görs ojämställdhet med hjälp av subtila medel?

Härskartekniker är ett sätt att hävda sig själv, behålla och skaffa sig makt genom att trycka ner andra människor. Därför är härskartekniker även ett sätt att upprätthålla och återskapa ojämställdhet. Utbildningen ger kunskap om härskartekniker, hur de tar sig uttryck och hur barn och vuxna i förskolan och skolan använder sig av dem. Under utbildningen presenteras motstrategier och även bekräftartekniker. Bekräftartekniker är ett sätt att förebygga och motverka att härskartekniker används och därmed ett utmärkt sätt att arbete med jämställdhet på.En levande likabehandlingsplan

- Är en jämställd förskola och skola en ouppnåelig dröm?
- Hur sätter vi upp realistiska mål för jämställdhetsarbetet?
- Vad innebär likabehandling?

Enligt Barn- och elevskyddslagen som började gälla 1 april 2006 ska alla förskolor och skolor ska ha en likabehandlingsplan som följs upp och revideras årligen. Utbildningen ger kunskap om lagen och kopplingen mellan jämställdhet och jämlikhet. Jämlikhet innefattar förutom kön även diskrimineringsgrunderna etnicitet, sexualitet, funktionshinder och religion. Ni får även kunskap om hur en levande likabehandlingsplan som är till hjälp i ert dagliga arbete kan utformas. Tillsammans gör vi en långsiktig vision och sätter upp kortsiktiga mål.

_______________________________________________________________

Handledning

Vad börjar vi med och hur gör vi? För att förändra måste vi börja med oss själva. Handledningen syftar till att ni konkret ska komma igång men ert förändringsarbete. Handledningen bygger på olika arbetsuppgifter som ni gör inför varje handledningstillfälle. Arbetsuppgifterna diskuteras sedan och vidareutvecklas under handledning där ni även får praktiska tips och metoder och teoretisk kunskapspåfyllning. Allt för att arbetet med jämställdhetsarbetet och likabehandling ska bli en del av förskolan och skolans verksamhet och vardag.

Vi kan även vara med i er verksamhet och göra observationer i klassrummet eller ibarngruppen som är ett bra underlag för pedagogisk handledning. Det är väldigt uppskattat att någon utifrån kommer och synliggör verksamheten ur ett genus- och likabehandlingsperspektiv eftersom det är lätt att bli hemmablind. Observationer ger en tydlig bild och kartläggning av er verksamhet och kan därför användas som underlag för er likabehandlingsplan. Syftet med observationerna är inte att leta rätt eller fel. Syftet är att synliggöra, hitta nya möjligheter och att utveckla er verksamhet!

Kartläggning, dokumentation och utvärdering

Vi utför även olika former av kartläggningar. Till exempel kan vi genomföra enkätundersökningar för att synliggöra personalens behov av utbildning och deras önskemål för arbetet med jämställdhet och likabehandling. Vi gör även större kartläggningar för hela stadsdelar och kommuner för att synliggöra behov och det jämställdhetsarbete som redan görs. Allt för att kunna föreslå insatser som stödjer det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Vi har utvecklat webbprogrammet Jämställdhetstråden för att underlätta för skolor att enkelt kartlägga, analysera och få praktiska metoder men även mäta resultat och arbete målinriktat med jämställdhet och likabehandling. Läs mer om Jämställdhetstråden i menyn till vänster under rubriken Tråden. Jämställdhetstråden är användarvänligt fån 6 år och upp till gymnasiet. Med hjälp av ljud och bild kan alla elever oavsett läs och skrivkunskap använda programmet. Dokumentation och utvärdering är också något vi arbetar med. Detta är viktigt för att vi ska veta att vi hamnar där vi hade tänkt oss och för att kunna analysera arbetet, se resultat och nya möjligheter. Det är också ett sätt att synliggöra arbetet för exempelvis föräldrar och andra förskolor/skolor samt för kommunen. Utvärdering sker med all inblandad personal för att säkra kvalitén på utbildningen och för att synliggöra nästa steg i arbetet. Om så önskas kan utvärderingen även ske med förskolans och skolans brukare, det vill säga med föräldrar och barn/elever.till toppen                                                                   Utskriftsvänlig sida